RSS Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok

Aktuálnu ponuku realít našej kancelárie nájdete na portáli AReality.sk. Službu Moja Realitka prináša AReality.sk - najväčšia ponuka nehnuteľností na Slovensku.

Reklamačný poriadok


 

Reklamačný poriadok

 

1. Realitnou kanceláriou BONO REAL, sa rozumie BONO REAL, spol. s.r.o., Pekníkova 11, Bratislava 841 02, IČO: 46 367 896, Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76164/B, mobil: 0910 933 556, e-mail: info@bonoreal.sk
2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária BONO REAL, spol. s.r.o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou BONO REAL, spol. s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárie BONO REAL, spol. s.r.o.

 

3. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii v ktorej mu boli služby poskytnuté,  BONO REAL, spol. s.r.o., Pekníkova 11, Bratislava 841 02

 

4. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje BONO REAL, spol. s.r.o., že bude na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená bezodkladne od jej doručenia, najneskôr do desiatich pracovných dní. BONO REAL, spol. s.r.o. spíše Protokol o reklamácii.

 

5. Realitná kancelária BONO REAL, spol. s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetovej stránke spoločnosti BONO REAL, spol. s.r.o. a to www.bonoreal.sk
6. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
7. Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená konateľom spoločnosti BONO REAL, spol. s.r.o., ktorej služby klient reklamuje.
8. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a najneskôr do desitaich pracovných dňoch, klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania.
9. Reklamáciu môže realitná kancelária BONO REAL, spol. s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
10. V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária BONO REAL, spol. s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária BONO REAL, spol. s.r.o. založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie.
11. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi klientovi.
12. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária BONO REAL, spol. s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
13. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu konateľa  BONO REAL, spol. s.r.o., kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná.
14. Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Asociácie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií.
15. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci BONO REAL, spol. s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci BONO REAL, spol. s.r.o.
16. Vedenie spoločnosti BONO REAL, spol. s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality BONO REAL, spol. s.r.o. (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte desiatich pracovných dní odo dňa zistenia)
17. Realitná kancelária BONO REAL, spol. s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
18. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 06.10.2011. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou BONO REAL, spol. s.r.o.